Zásady ochrany osobních údajů společnosti Fin Communication s.r.o.

Společnost Fin Communication s.r.o. vždy sleduje právní aktualizace a dodržuje veškeré zákony upravující činnost finančních institucí, zákony proti praní špinavých peněz a zákony proti financování terorismu, stejně jako evropské zákony a směrnice týkající se ochrany osobních údajů. V souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) přijala společnost Fin Communication s.r.o. vhodná opatření, která jsou zde popsána.
Ode dne spuštění platebního systému společnost Fin Communication s.r.o. dodržuje soubor základních zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou aplikovány na všechny osoby a organizace, jejichž osobní údaje máme. Zaměřujeme se především na následující základní zásady:
• Zásady a postupy společnosti Fin Communication s.r.o. by měly být transparentní. Naši Klienti by měli porozumět tomu, jaké osobní údaje společnost Fin Communication s.r.o. shromažďuje, za jakým účelem jsou shromažďovány, jak jsou osobní údaje uloženy a jaké jsou naše zásady ochrany osobních údajů.
• Společnost Fin Communication s.r.o. zaručuje bezpečnost a kontrolu osobních údajů Klientů a poskytuje našim Klientům možnost rozhodovat o svých osobních údajích.
• Hlavní zásadou společnosti Fin Communication s.r.o. je ochrana a bezpečné uchování osobních a finančních údajů. Fin Communication s.r.o. zajišťuje zachování odpovídajících bezpečnostních standardů a ochranu osobních údajů Klientů.
• Jako licencovaná platební instituce společnost Fin Communication s.r.o. shromažďuje osobní údaje k poskytování platebních služeb. Osobní údaje se používají především k tomu, aby se předcházelo podvodům a podezřelým transakcím a k dodržování místních a mezinárodních zákonů za účelem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.
Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou tvořeny těmito paragrafy:
• Zásady ochrany osobních údajů společnosti Fin Communication s.r.o.
• 1. Obchodní a právní informace o společnosti Fin Communication s.r.o.
• 2. Definice osobních údajů. údaje, které Fin Communication s.r.o. shromažďuje o svých klientech
• 3. Jak Fin Communication s.r.o. shromažďuje osobní údaje
• 4. Jak jsou osobní údaje používány odpovědnými zaměstnanci Fin Communication s.r.o.
• 5. Zveřejňování a sdílení osobních údajů klientů s jinými institucemi
• 6. Práva klientů vztahující se k osobním údajům
• 7. Bezpečnost a uložení osobních údajů
• 8. Právo na vznesení stížnosti
• 9. Zásady cookies a jiné přístupové techniky
• 10. Formulář stížnosti pro záležitosti spojené s osobními údaji

1. Obchodní a právní informace o společnosti Fin Communication s.r.o.
Fin Communication s.r.o. je platební systém provozovaný společností Fin Communication s.r.o., společností se sídlem v České republice (členský stát EU). Fin Communication s.r.o. působí na základě licence platební instituce vydané Českou národní bankou.
Úplné právní informace o Fin Communication s.r.o.jsou následující:
Fin Communication s.r.o.
Registrována v Praze v roce 2014, spisová značka C 238177,
Identifikační číslo společnosti: 03804330,
Adresa: Revoluční 13, Nové Město, 110 00 Praha 1,
E-mail: info@clearing.services
Telefonní číslo: +420 777 178 278
Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout Klientům Fin Communication s.r.o. informace o tom, jak Fin Communication s.r.o. shromažďuje a zpracovává veškeré osobní údaje, když naši klienti využívají internetovou stránku společnosti nebo se zaregistrují v platebním systému Fin Communication s.r.o.. Zahrnuty jsou všechny sféry interakce s našimi klienty, včetně našich webových stránek, obchodních vztahů a poskytování platebních služeb.
Podle směrnice 95/46 / EC (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je společnost Fin Communication s.r.o. správcem údajů, a proto je odpovědná za bezpečné používání osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se smlouvou mezi společností Fin Communication s.r.o. a jejími Klienty.
Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů a další informace týkající se služeb, které společnost Fin Communication s.r.o. nabízí. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese uvedené níže.

2. Definice osobních údajů. Údaje, které Fin Communication s.r.o. shromažďuje o svých Klientech
• Osobní údaje jsou jakékoli informace osobní povahy, které identifikují jednotlivce. Osobní údaje nezahrnují údaje, z kterých jednotlivce identifikovat nelze (jsou anonymní). Fin Communication s.r.o. shromažďuje, používá, zpracovává, ukládá nebo předává osobní údaje, jako jsou:
• Identifikační údaje. Tyto údaje zahrnují celé jméno (-a), datum narození, identifikační číslo vydané vládou, datum narození a číslo dokladů totožnosti. Společnost Fin Communication s.r.o. využívá tyto údaje zejména k identifikaci svých klientů, aby jim mohla poskytnout platební služby a zabránila praní špinavých peněz (PŠP) nebo financování terorismu (FT).
• Kontaktní údaje. Jedná se o údaje, které se používají pro kontaktování klientů, například telefonní číslo, adresa, e-mail a fakturační údaje. Tyto údaje se také používají pro dvoufázové ověření klienta, aby se předešlo riziku souvisejícímu s PŠP nebo FT.
• Finanční údaje. K těmto údajům patří číslo bankovního účtu, údaje o platební kartě a další související finanční údaje. Používají se také ke kontrole a identifikaci klienta, aby se předešlo riziku souvisejícímu s PŠP nebo FT.
• Podrobnosti o platebních transakcích: Při odbavování Klientů, kteří vlastní firmu (což znamená firmu, která používá jednu nebo více našich platebních služeb) nebo zákazníka, toto zahrnuje informace týkající se platby při používání našich produktů nebo služeb.
• Technické a přístupové údaje. Jedná se o údaje, jako jsou například informace o používání internetu, IP adresa, přihlašovací údaje, jedinečné uživatelské ID, verze nainstalovaného softwaru, rozlišení obrazovky, možnosti barev, zásuvné moduly, nastavení jazyka, povolení Javascriptu, obsah a stránky, které si Klient otevírá v rámci našich webových stránek nebo platformy, data a časy, kdy Klient webové stránky nebo platformu navštíví, jak na stránkách postupuje a čas strávený na stránkách našeho webu nebo platformě.
• Marketingové a komunikační údaje: Tyto údaje zahrnují jak záznam rozhodnutí Klienta o odběru nebo odhlášení z marketingových materiálů společnosti Fin Communication s.r.o., tak i třetích stran.
Podrobný rozsah osobních údajů požadovaných pro použití konkrétních služeb poskytovaných společností Fin Communication s.r.o. lze nalézt v pravidlech a podmínkách služeb Fin Communication s.r.o., které jsou k dispozici na webové stránce http://ibank.solutions/.
Společnost Fin Communication s.r.o. neshromažďuje, neuchovává ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů o svých klientech (rasu, etnickou příslušnost, náboženské nebo filozofické přesvědčení, sexuální život, sexuální orientaci, politické názory, členství v odborových organizacích, informace o zdraví, genetické a biometrické údaje).
Webové stránky společnosti Fin Communication s.r.o. zahrnují odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran (včetně cookies a widgetů od inzerentů třetích stran). Odsouhlasením Zásad ochrany osobních údajů by tak měl Klient rozumět, že kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto spojení Klient může poskytnout třetím osobám shromažďovat nebo sdílet své osobní údaje. Fin Communication s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a nemá vliv na jejich zásady ochrany osobních údajů.

3. Jak Fin Communication s.r.o. shromažďuje osobní údaje
Jelikož je Fin Communication s.r.o. platební instituce a má povinnosti týkající se prevence PŠP a FT, shromažďuje data, včetně osobních údajů, aby mohla poskytovat své služby a produkty Klientům. Společnost Fin Communication s.r.o. shromažďuje pouze osobní údaje potřebné k provozu platebního systému a poskytování platebních služeb:
• Společnost Fin Communication s.r.o. je ze zákona povinna ověřovat a autorizovat platby za účelem zmírnění možnosti krádeže a ochrany proti krádeži identity nebo podvodu, praní špinavých peněz a financování terorismu. Za tímto účelem mohou být některé osobní a neosobní údaje Klienta shromažďovány společností Fin Communication s.r.o. přímo nebo dodány společnosti Fin Communication s.r.o. obchodníky nebo zákazníky a společnost Fin Communication s.r.o. tyto osobní údaje použije k tomu, aby vstoupila do systémů dostupných pro takovou validaci a zůstane tam pro budoucí reference a křížový odkaz na informace požadované k ověření plateb.
• Ověření identity Klienta a porovnání informací Klienta za účelem ověření přesnosti.
• Uložení údajů klienta, pokud Klient uplatní své právo na odmítnutí uskutečněných nákupů nebo v případě sporu či zpětného zaúčtování peněz, za účelem sdílení informací o transakci a osobních informací klienta s finančními institucemi za účelem řešení sporů.
V souladu se zákonem, pravidly a podmínkami (smlouvami) s Klienty není společnost Fin Communication s.r.o. oprávněna zaznamenat, autorizovat a schválit registraci Klienta v platebním systému, dokud Klient nepředloží požadovaná data.
Fin Communication s.r.o. na svých internetových stránkách shromažďuje informace různými způsoby, obzvláště pak když klient poskytne své osobní údaje přímo společnosti Fin Communication s.r.o.. To zahrnuje:
• Zadání údajů klienta na webových stránkách společnosti Fin Communication s.r.o. tak, že zaměstnanci společnosti Fin Communication s.r.o. mohou zákazníka kontaktovat ohledně služeb a produktů;
• žádost o produkty nebo služby společnosti Fin Communication s.r.o. přímo na webových stránkách, e-mailem nebo prostřednictvím dodavatelů společnosti Fin Communication s.r.o. (např. na trzích);
• účast na soutěži, propagační akci nebo průzkumu;
• vyžádání marketingových materiálů pro další použití;
• odeslání žádostí o podporu do střediska podpory společnosti Fin Communication s.r.o..
Když Klient vstupuje na internetové stránky Fin Communication s.r.o., společnost shromažďuje údaje pomocí různých technologií. Jedná se o údaje týkající se používání stránek a technické údaje. Fin Communication s.r.o. má své Zásady pro používání cookies, které jsou součástí Všeobecných zásad ochrany osobních údajů společnosti Fin Communication s.r.o..
Společnost Fin Communication s.r.o. navíc získává osobní údaje prostřednictvím třetích stran nebo jsou-li veřejně dostupné. Tyto zdroje jsou:
• Obchodníci a provozovatelé míst směny, kteří poskytují společnosti Fin Communication s.r.o. osobní údaje pro účely poskytování platebních služeb, které si klient zvolil na webových stránkách provozovaných obchodníky nebo místy směny;
• Profilové údaje ze sociálních platforem a sítí, když k tomu Klient dá Fin Communication s.r.o. svolení a pouze pokud je to potřebné;
• Technické údaje pro účely prevence podvodů a prevence rizik;
• Identifikační údaje a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů v souladu s platnými zákony.

4. Jak jsou osobní údaje používány odpovědnými zaměstnanci Fin Communication s.r.o.
Hlavním a předním účelem, pro který společnost Fin Communication s.r.o. využívá osobní údaje, je poskytování platebních služeb včetně zajištění řádné kvality služby, kterou si Klient od společnosti Fin Communication s.r.o. objednal (v závislosti na typu Klienta). Navíc společnost Fin Communication s.r.o. využívá osobní údaje klientů v těchto případech:
• Pokud je to nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Fin Communication s.r.o. nebo oprávněné zájmy třetí strany a pokud tyto zájmy převažují nad zájmy klienta;
• Pokud společnost Fin Communication s.r.o. používá osobní údaje k plnění svých zákonných povinností – například pro zabránění PŠP a FT, a také další právní požadavky vyplývající ze zákona o platebních službách a dalších zákonů platných pro platební instituce;
• Osobní údaje se používají s aktivním a informovaným souhlasem Klienta. Klient je oprávněn svůj souhlas odvolat, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi;
• Za účelem umožnit společnosti Fin Communication s.r.o. efektivně komunikovat se svými Klienty, a to zasílat e-maily s cílem informovat klienty o platebních produktech nebo službách, aktualizovaných platných bezpečnostních upozorněních a upozorněních souvisejících se sledováním podvodů nebo upozornění týkajících se přerušení služeb nebo jiných důležitých oznámení týkajících se služeb a výrobků společnosti Fin Communication s.r.o..
Aby společnost Fin Communication s.r.o. zlepšila své produkty nebo služby, může používat automatizované nástroje, včetně profilování, automatizované analýzy osobních údajů klienta pro následující účely:
• Provádění postupu KYC („Poznej svého klienta“) vyžadovaný aplikovaným zákonem, který zahrnuje důkladné postupy posuzování rizik za účelem ověření a autorizování Klienta;
• Ověření a autorizování plateb za účelem zmírnění možnosti krádeže a ochrany proti krádeži identity nebo podvodu podle platných zákonů.
Fin Communication s.r.o. shromažďuje a používá osobní údaje k poskytování platebních služeb:
• Uzavření a plnění smlouvy mezi společností Fin Communication s.r.o. a jejími Klienty, zajištění platebních služeb a otevření platebního účtu v platebním systému Fin Communication s.r.o.;
• Zpracování platební transakce, kterou Klient zadal pomocí služeb Fin Communication s.r.o. a informování Klienta o stavu této platby. Typy osobních údajů a právní základ závisí na konkrétních platebních metodách dostupných v platebním systému Fin Communication s.r.o.;
• Provádění KYC („Poznej svého klienta“) a postupy hodnocení rizik k ověření a autorizování Klienta a jeho přístupu k službám Fin Communication s.r.o.. Typ požadovaných údajů jsou identifikační údaje, kontaktní údaje a finanční údaje. To je nezbytné pro to, aby společnost Fin Communication s.r.o. posoudila žádost Klienta o získání přístupu k službám a produktům společnosti Fin Communication s.r.o. na základě smlouvy a nezbytných zákonných povinností, které společnost Fin Communication s.r.o. má;
• Ochrana platebního systému a obchodních procesů společnosti Fin Communication s.r.o. a zajištění souladu se zákony a předpisy pro finanční instituce. Typy osobních údajů mohou zahrnovat údaje o totožnosti a transakční údaje;
• Spravování vztahů společnosti Fin Communication s.r.o. s Klientem. To zahrnuje oznamování změn ve Smlouvě, Smluvních podmínkách nebo těchto Zásadách o ochraně osobních údajů, nebo požádání Klienta, aby poskytl informace o tom, jak může společnost Fin Communication s.r.o. zlepšit nebo vyvíjet nové služby nebo produkty;
• Poskytování asistenční služby Klientovi a řešení problémů, kontaktování Klienta nebo zaslání oznámení Klientovi, které se přímo týká služeb Fin Communication s.r.o., jako jsou například selhání a aktualizace systému;
• Informování klienta o stavu a historii transakcí, což se, podle zákona o platebních službách, vyžaduje od Fin Communication s.r.o. jakožto platební instituce;
• Vydávání a ukládání faktur a účetních dokladů;
• Používání osobních údajů Klienta v transakčních nebo monitorovacích zprávách v rámci plnění smlouvy ze strany Fin Communication s.r.o.;
• Používání osobních údajů Klienta pro interní účely, jako jsou audity, reportování, analýza dat nebo vytěžování dat, výzkum zaměřený na zlepšování produktů nebo vývoj nových, služby a komunikace;
• Používání analýzy údajů k vylepšení webových stránek, produktů nebo služeb, marketingu a zkušeností. Mohou to být technické a přístupové údaje, které budou použity pro analýzu společností Fin Communication s.r.o. a vývoj nebo vylepšení produktů a / nebo služeb, nebo pro poskytování propagace či benefitů, které mohou zlepšit klientskou interakci a užívání služeb společnosti Fin Communication s.r.o. a / nebo mohou přispět jejímu budoucímu vývoji.

5. Zveřejňování a sdílení osobních údajů klientů s jinými institucemi
Při práci s osobními údaji Klientů, společnost Fin Communication s.r.o. tyto údaje sdílí s:
• Interními třetími stranami – odpovědnými zaměstnanci společnosti Fin Communication s.r.o. a specifickými třetími stranami, jako jsou skupiny společností poskytující marketingovou podporu, podporu a rozvoj IT, podporu financí a dodržování předpisů a služby spojené s prevencí PŠP/FT.
• Externími třetími stranami:
o Obchodníky, v souladu se Smlouvami o službách a pravidly a podmínkami;
o Poskytovateli služeb v rámci smluv, kteří pomáhají společnosti Fin Communication s.r.o. v jejích obchodních činnostech, tj. poskytovatelé IT infrastruktury, softwaru pro analýzu platebního rizika, marketingových služeb a úředníci v oblasti dodržování předpisů;
o Autorizovanými finančními institucemi a bankovními partnery třetích stran, s kterými společnost Fin Communication s.r.o. společně vytváří a nabízí produkty a služby. V závislosti na způsobu platby společnost Fin Communication s.r.o. sdílí údaje s finančními institucemi, které ověřují a zpracovávají jednotlivé platební prostředky, příslušná schválení, ověření a vypořádání. To znamená, že osobní údaje Klienta mohou být za tímto účelem shromažďovány institucemi vydávajícími finanční prostředky pro platební prostředky, získávání finančních institucí, platební schémata či franšízy, jako jsou Visa, MasterCard, úvěrové instituce atd.
V jakémkoli případě vymáhání práva, soudního příkazu, šetření národní bankou, šetření finančním arbitrem nebo jakéhokoli jiného obdobného soudního postupu společnost Fin Communication s.r.o. přijme veškerá přiměřená organizační a technická opatření, aby zajistila, že každá třetí strana podílející se na zpracování osobních údajů klienta použije ochranné standardy v souladu s platnými zákony a v souladu se zásadami stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
MARKETING
Vzhledem k tomu, že společnost Fin Communication s.r.o. poskytuje řadu platebních řešení a služeb, zasílá společnost marketingová oznámení a zprávy. Fin Communication s.r.o. zasílá marketingová oznámení a zprávy pouze v případě, že se Klient k odběru těchto informací o službách a produktech společnosti Fin Communication s.r.o. přihlásil. Klient rovněž obdrží marketingovou komunikaci od společnosti Fin Communication s.r.o., pokud se účastní propagační soutěže, propagační akce nebo průzkumu, kde Fin Communication s.r.o. požádá své klienty, aby poskytli kontaktní údaje pro vstup nebo účast na průzkumu.
V každém případě, společnost Fin Communication s.r.o. uchovává registr dat pro marketingovou komunikaci, který je používaný společností Fin Communication s.r.o. a každý Klient má právo kdykoli se z odběru takových marketingových oznámení odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru poskytnutý v marketingových zprávách společnosti Fin Communication s.r.o.. Společnost Fin Communication s.r.o. může také používat marketingové a komunikační údaje s cílem zlepšit a přizpůsobit obsah reklam a propagačních akcí, které mohou být pro klienta zajímavé.
MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT
Společnost Fin Communication s.r.o. nesdílí osobní údaje svých klientů s třetími stranami, s výjimkou stran, které jsou součástí zákonných povinností společnosti Fin Communication s.r.o. a třetích stran v rámci smluvních vztahů pro předávání osobních údajů za účelem poskytování platebních služeb. Přenos je nezbytný k plnění a vyhovění ustanovením našich služeb nebo ke splnění jiných provozních potřeb podniku či k rozvoji některých účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Kdykoli společnost Fin Communication s.r.o. předá osobní údaje třetím stranám, může si být Klient jist, že třetí strana má podobnou úroveň ochrany údajů jako společnost Fin Communication s.r.o..
UCHOVÁNÍ DAT
Společnost Fin Communication s.r.o. může ukládat osobní údaje Klientů tak dlouho, jak je bude potřeba k tomu, aby společnost naplnila účel, kvůli kterému je shromáždila. Uchovávání údajů společností Fin Communication s.r.o. je podmíněno tím, že se posuzuje shoda s právními (smluvními nebo zákonnými) a účetními požadavky a požadavky na ohlášení shody. Společnost Fin Communication s.r.o. také bere v úvahu dočasné limity stanovené v obchodních zákonech nebo zákonech o ochraně osobních údajů v různých zemích, ve kterých společnost Fin Communication s.r.o. své služby poskytuje.

6. Práva klientů vztahující se k osobním údajům
Každý Klient může uplatnit svá práva uvedená v platném právu. Společnost Fin Communication s.r.o. zaručuje následující práva související s ochranou osobních údajů:
• Právo na přístup k osobním údajům klienta. Každý jednotlivec ve smluvních vztazích se společností Fin Communication s.r.o. má právo požadovat informace o svých osobních údajích, které společnost Fin Communication s.r.o. zpracovává.
• Právo na opravu nebo změnu osobních údajů Klienta. Jakékoli nepřesné osobní údaje by měly být opraveny změnami zaslanými Klientem.
• Právo vymazat osobní údaje Klienta. Na vyžádání Klienta vymaže Fin Communication s.r.o. osobní údaje Klienta s vyloučením těch údajů, které budou uloženy v rámci zákonných povinností.
• Právo omezit zpracování osobních údajů Klienta. Na žádost Klienta může společnost Fin Communication s.r.o. za určitých okolností označit určité osobní údaje jako zakázané pro zpracování.
• Právo na přenositelnost dat. Na žádost Klienta může společnost Fin Communication s.r.o. předat osobní údaje poskytnuté společnosti Fin Communication s.r.o. jinému správci údajů.
• Právo na automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
• Právo vznést námitky proti přímému marketingu.

7. Bezpečnost a uložení osobních údajů
Společnost Fin Communication s.r.o. podniká právní, technické a organizační opatření, která považuje za nezbytné pro zachování bezpečnosti osobních údajů Klienta, s patřičným ohledem na platné závazky a výjimky podle platných právních předpisů. Fin Communication s.r.o. dodržuje standardy platebního průmyslu týkající se ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně standardních možností transparentního šifrování (Transparent Data Encryption) databází. Veškerá data týkající se osobních údajů klientů jsou zašifrována algoritmem AES 256 s kryptografickým obdobím 1 roku. Šifrovací klíč je zašifrován standardním X.509 s délkou klíče 2048 bitů a jednoletým kryptografickým obdobím. Soukromý klíč je rozdělen pouze mezi několik zaměstnanců společnosti Fin Communication s.r.o. podle schématu Shamir, takže žádný ze zaměstnanců nemá samostatný přístup k údajům nezávisle na ostatních zaměstnancích. Přístup k informační infrastruktuře je bezpečný podle standardu PCI DSS.
Společnost Fin Communication s.r.o. přezkoumává své zásady týkající se shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů klientů včetně fyzických bezpečnostních opatření, aby se zabránilo falšování, ztrátě, pochybení, podvodnému užívání nebo podvodnému či neoprávněnému přístupu k osobním údajům Klienta.
Společnost Fin Communication s.r.o. zavedla procesní postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a bude o porušení informovat své klienty a jakýkoli příslušný orgán, pokud je to od společnosti Fin Communication s.r.o. zákonem požadováno.
NEZLETILÉ OSOBY
Společnost Fin Communication s.r.o. dobrovolně nebo aktivně nezískává, nepoužívá nebo nezveřejňuje osobní údaje nezletilých osob, s ohledem na rozdílný věk příslušných jurisdikcí, bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků nezletilých.
Služby společnosti Fin Communication s.r.o. nejsou zaměřeny ani určeny k přilákání nezletilých osob.
Pokud zaměstnanec společnosti Fin Communication s.r.o. bude vyrozuměn nebo zjistí, že společnost Fin Communication s.r.o. z nějakého důvodu shromažďuje osobní údaje o nezletilé osobě určité jurisdikce, aniž by předtím obdržel jakýkoli ověřitelný souhlas rodičů, společnost Fin Communication s.r.o. podnikne kroky k vymazání informací co nejdříve to bude možné.

8. Právo na vznesení stížnosti
Každý Klient má právo podat stížnost na zpracování a ukládání osobních údajů společností Fin Communication s.r.o. s regulátorem ochrany údajů v jurisdikci Klienta.
Každý Klient má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které Klient poskytl společnosti Fin Communication s.r.o., a zabránit dalšímu zpracování, pokud tedy neexistuje jiný legitimní důvod, pro který může Fin Communication s.r.o. dále osobní údaje Klienta zpracovávat.
Pokud se vyskytne nějaká stížnost nebo nárok týkající se osobních údajů nebo potřeba jejich stažení, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené níže. Chcete-li podat stížnost, zrušit souhlas nebo provést jakékoli další změny v osobních údajích, vyplňte níže uvedenou žádost a pošlete ji na e-mailovou adresu:
info@clearing.services

9. Zásady cookies a jiné přístupové techniky
Fin Communication s.r.o. používá na svých internetových stránkách, v mobilních aplikacích a platebním systému soubory cookie, webové majáky (web beacons) a další přístupové techniky (dále jen „cookies“). Výrazem „cookies“ se rozumí veškerá IT data, textové soubory uložené v uživatelských terminálech za účelem použití webových stránek. Prostřednictvím takových souborů společnost Fin Communication s.r.o. rozpozná uživatelský terminál a příslušným způsobem zobrazuje webovou stránku, přizpůsobenou uživatelským preferencím. „Cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí (přesměrování), čas uložení na terminálu a jedinečné číslo.
„Cookies“ se používají za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek. Používají se také k přípravě anonymních souhrnných statistik, které pomáhají společnosti Fin Communication s.r.o. pochopit, jak uživatel profituje z webových stránek, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah, bez potřeby osobní identifikace uživatele.
Fin Communication s.r.o. používá dva typy „cookies“ – „cookies relace“ a „pevné cookies“. Soubory „relace“ jsou dočasné soubory, které zůstávají na terminálu uživatele, dokud se z webu neodhlásí nebo nezavře aplikaci (webový prohlížeč). „Pevné“ soubory zůstávají na terminálu uživatele po dobu definovanou v parametrech cookie nebo dokud nejsou uživatelem odstraněny ručně. Osobní údaje shromážděné s použitím souborů cookie mohou být shromažďovány pouze k provedení určitých funkcí pro uživatele. Takové údaje jsou zašifrovány tak, aby k nim nebyl neoprávněným osobám umožněn přístup.
Obecně platí, že aplikace, která slouží k procházení webových stránek, umožňuje ukládat cookies na terminál ve výchozím nastavení. Tato nastavení mohou být změněna tak, aby byla v nastavení prohlížeče zablokována automatická správa souborů cookie nebo je uživatel informován při každém odeslání souborů cookie do svého terminálu. Podrobné informace o možnosti a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení aplikace (webovém prohlížeči). Omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách.
„Cookies“, které používají partneři provozovatele webových stránek, včetně a bez omezení, uživatelů webových stránek, podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

10. Formulář stížnosti pro záležitosti spojené s osobními údaji
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Kontaktní e-mail
Uveďte, s jakým typem osobních údajů tato stížnost souvisí:
• Identifikační údaje
• Kontaktní údaje
• Finanční údaje
• Podrobnosti o platbách
• Technické a přístupové údaje
• Marketingové a komunikační údaje
Uveďte prosím, čeho se Vaše stížnost související s osobními údaji týká:

Vaši stížnost zpracujeme do 42 hodin. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese: info@clearing.services.